ESTRUCTURA I COL·LABORACIONS

ESPAI DONES*

Espai no mitxe (dones i altres identitats no normatives) per atendre de forma específica les problemàtiques pròpies de les persones socialitzades com a dones, generant i enfortint les xarxes de suport mutu.

Inclou activitats i tallers que potenciïn l’empoderament, la participació política i social de les dones. Fomenta la visibilitat contribueix a millorar la qualitat de vida i la igualtat d’oportunitats.

ESPAI VISIBLES

Espai multitemàtic i obert que acull la diversitat d’inquietuds i necessitats d’aprenentatge i intercanvi de la nostra ciutadania.

Inclou tallers teòrics, pràctics i interdisciplinars des de la diversitat de possibilitats metodològiques i temàtiques que trobem al nostre abast.

ESPAI JUSTICIA SOCIAL

Es tracta d’un espai obert i divers d’aprenentatge i intercanvi entre les/els participants, però en aquest cas es posa especial èmfasi als 5 grans elements d’interès de l’Agenda 2030.

Aquest espai acull activitats, tallers i projectes que visibilitzen i treballen les problemàtiques ambientals, socioculturals i geopolítiques, des d’una mirada ecofeminista, crítica i inclusiva.

ESPAI FAMÍLIES

Espai que entén la família com a una forma d’organització social, diversa i amb infinitud de relacions afectives possibles. Es persegueix articular un entorn segur afavorint la construcció d’una xarxa entre les famílies que ajuda a aprendre-les unes de les altres. Inclou accions i activitats basades en els valors de la coeducació i el joc que potencien la iniciativa dels infants i la creació de vincles.

Es distingeixen dues línies d’acció:

>> PERSONES ADULTES I/O FAMÍLIES AMB INFANTS entre els 0 i els 12 anys: Comprèn aquelles accions, activitats i propostes on participen les famílies (o persones cuidadores).

>> INFANTIL entre els 3 i els 12 anys: Accions reservades de manera exclusiva per infants on es realitzen diferents tipologies d’activitats relacionades amb els àmbits d’intervencions del servei de dinamització.

ESPAI TIC

Aquest espai acull activitats i tallers que impulsen la inclusió i la millora de les competències digitals, fomentant la reducció de la bretxa digital. Per aquesta raó la majoria de tallers estan especialment dirigits a les persones amb majors dificultats per accedir a les tecnologies de la informació i la comunicació.

Aquest espai inclou dues línies d’acció:

>> INCLUSIÓ TIC: Es posa especial cura a l’atenció a les persones amb majors amb dificultats per accedir a les TIC. S’aposta per promoure per una atenció més personalitzada per aconseguir l’autoformació i l’autonomia progressives.

>> NOUS MITJANS: S’incorpora la programació de tallers relacionats amb els nous mitjans per oferir tallers dirigits a un públic més general. Des de certes perspectives, els nous mitjans són una reconstrucció dels mitjans tradicionals per respondre a la revolució digital

ESPAI SALUT I BENESTAR

Espai que compren el benestar de les persones com a un tot, incloent-hi les vessants: física, cognitiva i emocional. Els tallers de promoció de la salut són aquells que promouen l’activitat física, l’estimulació cognitiva i la salut emocional, es a dir, aconseguir integrar a la nostra vida un estil de vida saludable.

Les activitats programades a dins aquest espai combinen diferents tècniques metodològiques, depenent sempre de l’edat i/o necessitats de les persones usuàries.

Aquest espai es divideix en dues línies d’actuació i complementàries entre si:

>> PERSONES MAJORS:
Es tracta d’una línia amb activitats específiques per a propiciar un envelliment actiu i saludable, tan física, emocional com també cognitivament. Aquest espai genera vincles emocionals entre les persones majors i amb el seu entorn.

>> INTERGENERACIONAL:
Aquesta línia propicia l’intercanvi d’experiències entre persones de diferents edats, sent en si mateixa una eina per a la inclusió per a les persones majors, i també altres etapes de la vida en contra del context social segregat i excloent que habitem.

LÍNIA DE PENSAMENTS CRÍTICS

Es tracta d’una línia de tallers i/o activitats que poden estar integrats a dins tots els altres “Espais”. La línia de pensaments crítics està definida com una metodología; com el procés mitjançant el qual s’usa el coneixement i la intel·ligència per arribar de manera efectiva a la postura més raonable i justificada sobre un tema.

COL·LABORACIONS

Asprom                                                

Asprom

Col·laboració per contribuir a cobrir la necessitat d’oferir un espai i formació relacionada amb noves tecnologies a les persones usuàries de l’entitat.

PalmaActiva                                                

PalmaActiva

Contribució, des de l’espai TIC del Servei de Dinamització,  en la formació en línia de gestió de tràmits telemàtics que facilitin el dia a dia de les persones usuàries.

Associació Zaqueo                                    

Associació Zaqueo

Compartim l’objectiu de treballar per a la inclusió de totes les persones en la participació als àmbits sociopolítics i culturals de Ciutat, així com la necessitat d’implementar una mirada inclusiva transversal a totes les accions polítiques, socials i culturals.

Fundació Deixalles                              

Fundació Deixalles

Compartim l’objectiu de treballar per a l’inclusió de totes les persones en la participació als àmbits sociopolítics i culturals de Ciutat, implementant una mirada inclusiva transversal a totes les accions polítiques, socials i culturals.

Casal d’Associacions d’Immigrants i ONGs

Casal d'Associacions d'Immigrants i ONGs

Compartim l’objectiu de treballar per a l’inclusió de totes les persones en la participació als àmbits sociopolítics i culturals de Ciutat; implementant una mirada inclusiva transversal a totes les accions polítiques, socials i culturals, especialment en relació a la participació ciutadana i els procesos migratoris.

Peirân / Julia Uviña

Peiran

Compartim l’objectiu de treballar amb una mirada interseccional i feminista, per als drets i visibilitats de les dones i el col·lectiu LGTBIQ+ a tots els àmbits sociopolítics i culturals. Amb especial amb el treball grupal i el pensament crític.

Pòdcast Lo que guardo en el armario

Lo que guardo en el armario

Compartim l’objectiu de treballar per als drets i visibilitats del col·lectiu LGTBIQ+ a tots els àmbits sociopolítics i culturals de Ciutat. En especial amb la producció de continguts en format pòdcast.

OUT! Mostra de cinema LGTBIQ+ de les Illes Balears

Out Mostra de cinema LGTBIQ+ de les Illes Balears

Compartim l’objectiu de treballar per als drets i visibilitats del col·lectiu LGTBIQ+ a tots els àmbits sociopolítics i culturals de Ciutat. En especial amb la producció audiovisual.

Companyia Sota la Pell

Treballem en conjunt per a l’inclusió de totes les persones en la participació als àmbits sociopolítics i culturals de Ciutat. Creiem que problematitzar i visibilitzar temàtiques complexes genera pensament crític. D’altra banda entenem la creació i la recerca artística com una eina imprescindible per a explorar el fet queer i les identitats dissidents.

Il·lusions Efímeres

Aquesta col·laboració neix de la necessitat real de crear espais inclusius per a les persones sordes a les nostres activitats, així com de donar a conèixer la cultura sorda desmuntant prejudicis i estereotips.

FSIB / Federació de persones sordes de les Illes Balears

Federació de Persones Sordes de les Illes Balears

La col·laboració sorgeix de la necessitat real de crear espais inclusius per a les persones sordes a les nostres activitats, així com de donar a conèixer la cultura sorda desmuntant prejudicis i estereotips.

British Council

Compartim els valors de la inclusió social, la cura del mediambient i la cultura com a eina de transformació i millora social. Ens interessa la permeabilitat mútua de públics, la disponibilitat de materials audiovisuals i educatius de qualitat i la possibilitat de participar en programes internacionals. Ens interessa fer xarxa a Ciutat, i arribar a un públic ampli.

Casal de les Dones

Centre d'Informació de la Dona

Compartim l’objectiu de treballar per a l’inclusió de les dones en la participació en tots els àmbits sociopolítics i culturals de Ciutat, així com la necessitat d’implementar una mirada feminista transversal a totes les accions polítiques, socials i culturals.

Ben Amics / Associació LGTBI+ de les Illes Balears

Compartim la necessitat d’implementar una mirada inclusiva transversal a totes les accions polítiques, socials i culturals.

ALAS / Associació de Lluita Anti-Sida de les Illes Balears

Compartim l’objectiu de treballar per a l’inclusió de totes les persones als diversos àmbits els àmbits sociopolítics i culturals de Ciutat. Amb especial èmfasi en relació al col·lectiu LGTBI.

Energy Control Mallorca / Ass. Bienestar y Desarrollo

Energy Control

Compartim l’objectiu de treballar per a l’inclusió de totes les persones en la participació als àmbits sociopolítics i culturals de Ciutat, implementant una mirada inclusiva transversal a totes les accions polítiques, socials i culturals.
Creiem que problematitzar i visibilitzar temàtiques complexes genera pensament crític.

Carlos Farrés Snelders

Compartim l’objectiu de treballar per a l’inclusió de totes les persones en la participació als àmbits sociopolítics i culturals de Ciutat.
Creiem que problematitzar i visibilitzar temàtiques complexes genera pensament crític.

Unitat Comunitària de Rehabilitació Son Serralta

La col·laboració neix de la necessitat, per part de l’UCR, de poder oferir un espai i formació relacionada amb noves tecnologies a les seves persones usuàries per aconseguir el màxim nivell de recuperació, autonomia i integració de les persones usuàries en la comunitat.

Benestar Social

L’Àrea de Benestar aten diàriament a un alt volum de persones que necessiten fer tramits per la gestió de prestacions de manera telemàtica. Davant aquest excés de demanada, s’ha establert una col·laboració amb el Servei de Dinamització a través de la qual, des de l’Espai TIC s’ofereix, dos dies a la setmana, un reforç en aquest acompanyament en la gestió i tramitació de prestacions en la seva modalitat telemàtica.

Casal Petit

Casal Petit

La col·laboració sorgeix de la necessitat d’incorporació de contingut en matèria de NTIC en el seus projectes de formació i competències bàsiques per dones en situacions de vulnerabilitat.
Des del l’espai TIC es contribueix doncs en l’aportació dels continguts en matèria de NTIC i en el suport tècnic, quan escau.